Installation av konstgräs

Markarbete, underlag och installation – så går det till när du ska lägga konstgräs

 

 

Förberedelser av underlaget

Innan konstgräsmattan kan installeras måste marken förberedas. Det görs av en markentreprenör. Trafik & Fritid erbjuder möjligheten till totalentreprenad, dvs. att Trafik & Fritid håller även i markentreprenaden. Det går också bra att ordna detta på egen hand om så hellre önskas.

 

Viktigt med ett ordentligt underarbete

Markentreprenaden går till på följande vis: matjord och andra jordmassor schaktas bort tills att man kommit ner till ”fast yta”. På denna yta läggs markväv och därpå olika fragment av bergkross för att uppnå ett riktigt fast underlag. Ovanpå det läggs dränering/dräneringsgrus och på toppen 10-30 mm stenmjöl för att göra ytan riktigt jämn. Det är viktigt att planen inte har några svackor.

Så undviker du vattenpölar på din konstgräsplan

Hela ytan anläggs med en s.k. bombering, där planen har en ”ryggås” vilken på en fotbollsplan sträcker sig från det ena målet till det andra, och sluttar något ut mot varje långsida. Detta görs för att underlätta vattenavrinning. Vid renovering av en fotbollsplan sker också visst markarbete för att justera eventuellt uppståndna svackor o.dyl., men detta är marginellt i jämförelse mot nyinstallation.

 

Äntligen dags att lägga konstgräs!

På det färdigjusterade bärlagret läggs en s.k. pad. Det finns olika typer av pads – vilken som läggs avgörs av planens önskade egenskaper – till exempel om den ska uppfylla några specifika certifieringskrav. På paden läggs konstgräsmattan som kommer på stora rullar (2-4 m breda) som är skarvfria i planens längdriktning. Längderna rullas ut och finbeskärs därefter på plats – och limmas samman. Sand/ infill fylls på och jämnas ut och linjer målas/ limmas. Installationen tar ca 10-15 dagar.

 

Besiktning för garanti om riktigt bra konstgräs

För att testa planens installationskvalitet görs en besiktning genom Svenskt/Nordiskt Certifikat. Det ger dig som beställare ett kvitto på att din konstgräsmatta och installationen uppfyller alla de krav som ställs på en riktigt bra konstgräsmatta som ska hålla i många år. En likadan besiktning kan beställas när som helst – till exempel vid garantitidens utgång. Läs mer om krav och certifieringar i konstgräsguiden som du laddar ner gratis här.